Hebt u schade? Bel ons direct: +31 851 304 870

Legal Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.
Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.
De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen.

Privacy Statement
Deze website wordt geëxploiteerd door Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen B.V. gevestigd te Rijssen.
Tijdens uw bezoek aan deze website kan Hercon persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Hercon zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Hercon bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het Hercon Privacy beleid internet.

Doeleinden van gegevensverwerking
Hercon verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens
Hercon tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Hercon wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Cookies
Hercon kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. In de meeste gevallen kan u na het weigeren van een cookie toch onbeperkt gebruik blijven maken van deze website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.
Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Hercon de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Hercon’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Hercon
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Hercon via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: Hercon B.V. Kryptonstraat 7, 7463 PB, Rijssen) . Indien u geen marketinginformatie van Hercon wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.
Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met de webmaster (of per gewone post: Hercon B.V. Kryptonstraat 7, 7463 PB, Rijssen).
Wijzigingen Privacy Statement
Hercon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacybeleid Internet
Deze website wordt geëxploiteerd door Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen B.V. gevestigd te Rijssen.
Verwerken van gegevens
Indien u gebruik maakt van de website van Hercon, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. Hercon verwerkt deze gegevens:
teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website; teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door Hercon toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van Hercon, al dan niet via deze website, te optimaliseren; teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van Hercon toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail; Hercon verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.
Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Hercon verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u in een afzonderlijk bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen met de webmaster van de site.

E-mail
Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Hercon voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Bijzondere persoonsgegevens
Hercon vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u Hercon uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken en wordt u op de webpagina waarop u deze bijzondere persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Publicaties
Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online, telefonisch of per fax (bestelformulier) publicaties van Hercon aan te vragen. Wij vragen u om de bestelgegevens op te geven om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Direct marketing
Behalve voor bijvoorbeeld mailing lists, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van Hercon wenst te ontvangen, kan Hercon de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door Hercon, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van Hercon ontvangt, kenbaar maken. Hercon zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

Derden
Uw persoonsgegevens zullen door Hercon vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij: Hercon hiertoe wettelijk verplicht is; u daar expliciet om vraagt; dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen; u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd; deze derden andere Hercon entiteiten betreft. De website van Hercon wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.
Doorgifte naar andere Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen entiteiten
Persoonsgegevens die door Hercon worden verzameld, kunnen worden doorgestuurd naar andere Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen organisatie. Deze entiteiten mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan Hercon heeft verstrekt. Een bezoeker die gegevens op de website van Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen plaatst, geeft daarmee expliciet toestemming tot het doorsturen naar andere landen van de op de website verzamelde informatie indien dat nodig is om aan het vrijwillig verzoek van die bezoeker te kunnen voldoen.
Wanneer u gegevens op de website van Hercon plaatst, gaan wij ervan uit dat u Hercon uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen met andere Hercon entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde Hercon B.V. e/o gelieerde ondernemingen organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Bewaren van gegevens
Hercon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegang tot de website
Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van Hercon, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

Rechten
U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Hercon van u verwerkt. Voor het wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. Hercon streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal Hercon, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.
Hercon aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Hercon aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Hercon, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Beveiliging
Hercon heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Hercon dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Hercon, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Hercon via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: Hercon B.V. Kryptonstraat 7, 7463 PB, Rijssen). Indien u geen marketinginformatie van Hercon wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.
Verzoeken om inzage, aanvulling en/of wijziging dienen te worden vergezeld kopie legitimatiebewijs. Indien u geen marketinginformatie van Hercon wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.
Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid internet kunt u contact opnemen met de webmaster (of per gewone post: Hercon B.V. Kryptonstraat 7, 7463 PB, Rijssen).

Wijzigingen
Hercon behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid internet te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

Scroll naar top