Hebt u schade? Bel ons direct: +31 851 304 870

Algemene Voorwaarden Hercon BV

Algemene Voorwaarden – Hercon BV

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Hercon BV, gebruiker van deze voorwaarden, hierna te noemen ‘’Opdrachtnemer’’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71987452. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden in verband met calamiteiten worden verricht. Het werk: het te behandelen, te herstellen dan wel te reinigen oppervlak, gebouw, installatie, voorraad dan wel andere roerende en/of onroerende zaken. De overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand komt evenals elke wijziging of aanvulling daarop.

Artikel 2 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zo ver mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle wezenlijke informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Benodigde informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van desbetreffende opdracht.

Artikel 5 Opdrachtuitvoering en betrekking van derden

De opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot een maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door opdrachtnemer, of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht en meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Uitvoeringstermijn

De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van een opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8 Tarieven

Indien partijen niet schriftelijk anders overeenkomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief. Alle overeengekomen bedragen zijn exclusief BTW. In het tarief van de opdrachtnemer zijn de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform de afspraken die gemaakt zijn in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht. Bij een dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag vindt declaratie plaats na overleg met de opdrachtgever. De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tegen het vooraf vastgestelde uurtarief. Indien in het weekend of op feestadagen werkzaamheden moeten plaatsvinden, wordt hier een uurtarief van 150% voor gerekend, waarbij het weekend begint vanaf vrijdag 17:00 uur tot en met maandag 8:30 uur.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden en cessie

Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en de opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 50,- die ten laste van opdrachtgever komen. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever. Indien er van de kant van opdrachtgever recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden voor de te verrichten werkzaamheden van opdrachtnemer dan zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn (toekomstige) vordering op de verzekeraar middels cessie overdragen aan opdrachtnemer. Indien geheel of gedeeltelijk de overeengekomen prijs niet of te laat wordt vergoed door verzekeraar is opdrachtgever verplicht de overeengekomen prijs zelf tijdig aan de opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 10 Afsluiting opdracht

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 11 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe verrichte werkzaamheden gefactureerd zullen worden.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

Alle door opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan op opdrachtgever is het opdrachtgever niet toegestaan de geleverde zaken te verpanden noch op enige ander wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. Tevens is de opdrachtgever verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Door opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken aan opdrachtgever bij de uitvoering van de werkzaamheden dienen in oorspronkelijke staat en vrij van gebreken aan opdrachtnemer te worden geretourneerd. Bij het niet nakomen van deze bovengenoemde verplichting zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15 Aansprakelijkheid voor oplevering van het werk

Opdrachtnemer dient zich in te spannen voor een juiste en volledige uitvoer van de werkzaamheden. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die te wijten zijn aan onzorgvuldigheid van het uitvoeren van de opdracht. De bewijslast voor deze onzorgvuldigheid berust bij de opdrachtgever. De opdrachtgever kan een beroep doen op onzorgvuldigheid van de uitvoering van de opdracht wanneer hij dit binnen drie maanden na het afronden van de opdracht schriftelijk kenbaar maakt. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade dan is de aanspraak tot vergoeding beperkt tot maximaal het overeengekomen bedrag van de opdracht. Wanneer opdrachtnemer verzekerd is voor de door opdrachtgever geleden schade zal maximaal het verzekerde bedrag worden uitgekeerd. Er zal nimmer aanspraak kunnen worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 16 Aansprakelijkheid na oplevering van het werk

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, wanneer deze zaken juridisch en/of feitelijk geleverd zijn aan opdrachtgever.

Artikel 17 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaard opdrachtnemer voor aanspraken voor geleden schade door derden door de uitvoering van de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 18 Overmacht

Een tekortkoming in de naleving van de overeenkomst wordt een partij niet toegerekend indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor opdrachtnemer niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Wanneer een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden is opdrachtgever gerechtigd de opdracht te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtnemer. Indien de opdrachtnemer al een gedeelte van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht is nagekomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te factureren.

Artikel 19 Privacyverklaring (AVG)

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De opdrachtnemer verwerkt deze persoonsgegevens doordat opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die opdrachtnemer verwerkt: • Voor- en achternaam • Adresgegevens • Telefoonnummer • E-mailadres • Geboortedatum • Burgerservicenummer • Gegevens verzekeraar en polisnummer • Bankrekeningnummer Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Uitvoering geven aan de door opdrachtgever ingediende informatieverzoeken • Om opdrachtgever te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. • Om opdrachtgever te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten. • Voor het verzenden van uitnodigingen voor evenementen en afspraken. • Voor het reageren op eventuele klachten. Opdrachtnemer bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Opdrachtgever heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft opdrachtgever het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door opdrachtnemer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij opdrachtnemer een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens die opdrachtnemer van u beschikt, in een computerbestand naar opdrachtgever of een andere, door opdrachtgever te noemen organisatie, te sturen. Opdrachtnemer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 20 Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op offertes en overeenkomsten aangegaan met opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen deze geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter.
Scroll naar top